Algemene voorwaarden Van Dulst Automatisering B.V.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Van Dulst Automatisering B.V.: de besloten vennootschap Van Dulst Automatisering B.V., gevestigd te Lage Zwaluwe en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68111274 te Lage Zwaluwe.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Van Dulst Automatisering B.V. een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten en producten: alle diensten die Van Dulst Automatisering B.V. voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het leveren van diverse soorten software en hardware voor ICT en beveiliging, de montage van diverse beveiligingssystemen, het inrichten van werkplekken, servers en bijbehorend systeembeheer en het aanbieden van een maandelijks onderhoudsabonnement en allerhande overige ICT gerelateerde werkzaamheden.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Van Dulst Automatisering B.V. en de klant krachtens welke Van Dulst Automatisering B.V. de dienst zal uitvoeren.

1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.7. Zakelijke klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.10. Advies: Het resultaat van de analyse, strategievorming, probleemoplossing, en/of aanbevelingen door Van Dulst Automatisering B.V. met betrekking tot de ICT en beveiligingsbehoeften van de klant. Dit kan betrekking hebben op software en hardware keuzes, systeemconfiguratie, beveiligingsprotocollen, en andere ICT of beveiligings gerelateerde zaken. Het advies kan zowel schriftelijk als mondeling worden verstrekt.

1.11. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Van Dulst Automatisering B.V. worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.12. Website: www.vandulstautomatisering.nl.     

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Dulst Automatisering B.V. gedane aanbiedingen, bestellingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten op afstand tussen Van Dulst Automatisering B.V. en de klant, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door het ondertekenen van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door het geven van een akkoord via e-mail, bevestigt de klant dat hij de algemene voorwaarden van Van Dulst Automatisering B.V. heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Deze algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen de klant en Van Dulst Automatisering B.V. en zullen van toepassing zijn op alle transacties en interacties tussen de partijen.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Van Dulst Automatisering B.V. zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Van Dulst Automatisering B.V. zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. Afspraken in offertes betreffende de inkoop via diverse leveranciers zijn altijd onder voorbehoud. Pas na bevestiging van de offerte worden de diensten of producten bij eventuele andere leveranciers definitief ingehuurd dan wel besteld.

3.2. In de offerte specificeert Van Dulst Automatisering B.V. welke diensten worden aangeboden en wat de bijbehorende kosten zijn die de klant verschuldigd zal zijn bij acceptatie van de offerte. De in de offerte vermelde prijzen zijn geldig voor de periode die in de offerte is aangegeven, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De offerte omvat ook de overeengekomen prijs voor de gekozen producten of het gebruikelijke uurtarief van € 93,50 exclusief BTW. Als er geen specifiek uurtarief is vermeld, geldt het standaard uurtarief van € 93,50 exclusief BTW voor deze offerte. Zodra de klant de offerte accepteert, ontstaat er een verplichting tot betaling voor de aangeboden diensten en producten.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Van Dulst Automatisering B.V. het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4 Van Dulst Automatisering B.V. behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 25% te factureren als het totale bedrag in de offerte hoger is dan €1.000,- exclusief btw. Dit betekent bijvoorbeeld dat als de totale kosten van een project volgens de offerte €2.000,- exclusief btw bedragen, Van Dulst Automatisering B.V. het recht heeft om vooraf een aanbetaling van €500,- (25% van €2.000,-) te vragen voordat zij met het uitvoeren van de opdracht beginnen. Deze aanbetaling dient als zekerheid voor de gemaakte kosten en verplichtingen die Van Dulst Automatisering B.V. zal maken om de opdracht te kunnen uitvoeren.

3.5. Alle door Van Dulst Automatisering B.V. gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor bedrijven, exclusief verzend- en installatiekosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.7. Van Dulst Automatisering B.V. behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten of de door Van Dulst Automatisering B.V. ingehuurde leveranciers wijzigen of stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren.
3.8. Van Dulst Automatisering B.V. is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.9. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk vastgelegd. Als de levering van het werk door Van Dulst Automatisering B.V. afhankelijk is van feedback of input van de klant, is Van Dulst Automatisering B.V. niet aansprakelijk voor vertragingen in het uitvoeren van de opdracht. Bijvoorbeeld, als de klant gevraagd wordt om bepaalde informatie of goedkeuring te geven voordat Van Dulst Automatisering B.V. verder kan gaan met hun werk, en de klant levert deze informatie of goedkeuring niet op tijd, dan heeft Van Dulst Automatisering B.V. het recht om de deadline eenzijdig te verschuiven. Dit betekent dat de oorspronkelijke deadline kan worden uitgesteld, rekening houdend met de tijd die de klant nodig had om de benodigde informatie of goedkeuring te geven.

3.10. De klant is verplicht tot het vergoeden van de reiskosten die door Van Dulst Automatisering B.V. worden gemaakt ten behoeve van het bezorgen en installeren van de afgenomen software, hardware en/of diensten op de bedrijfslocatie van de klant of een door de klant gespecificeerde locatie. De vergoeding bedraagt €0,99 per kilometer. Daarnaast worden ook de uren in rekening gebracht die besteed zijn aan het reizen.

3.11. Indien zich wijzigingen voordoen in de omstandigheden die ten grondslag lagen aan de offerte, de opdracht of enige andere overeenkomst (bijvoorbeeld wijzigingen in wet- en regelgeving, marktcondities, beschikbaarheid van materialen, of valutaschommelingen), behoudt Van Dulst Automatisering B.V. zich het recht voor deze wijzigingen door te voeren in de uitvoering van de overeenkomst, en/of de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. De klant zal van dergelijke wijzigingen op de hoogte worden gebracht voorafgaand aan de implementatie ervan.

3.12. Na goedkeuring van de offerte door de klant, zijn wijzigingen in de bestelde hoeveelheden van producten niet meer mogelijk. Indien de klant na acceptatie van de offerte een wijziging in de hoeveelheid van een bepaald product wenst, dient een nieuwe offerte te worden aangevraagd. De klant is in dat geval verplicht de kosten te dragen die verband houden met het annuleren of wijzigen van de oorspronkelijke bestelling, inclusief eventuele kosten die zijn gemaakt door Van Dulst Automatisering B.V. bij leveranciers.

ARTIKEL 4. AANBOD, OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Het aanbod en de overeenkomst komen tot stand vanaf het moment dat de klant schriftelijk dan wel per e-mail een mededeling aan Van Dulst Automatisering B.V. verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod via de e-mail. Het aanbod bevat een omschrijving van de producten en/of diensten. Vergissingen of fouten in het aanbod binden Van Dulst Automatisering B.V. niet.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, schriftelijk dan wel per e-mail, zal Van Dulst Automatisering B.V. binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten en/of levering van de producten. Indien de klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Van Dulst Automatisering B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4.4. Van Dulst Automatisering B.V. heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Van Dulst Automatisering B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Van Dulst Automatisering B.V. wenst te ontbinden komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de volledige vergoeding van reeds gemaakte kosten door inkoop van leveranciers. Indien de klant de overeenkomst voor aanvang van de uitvoering van de opdracht wil annuleren is de klant verplicht een vergoeding te betalen van 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7. Indien Van Dulst Automatisering B.V., door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Van Dulst Automatisering B.V. gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Van Dulst Automatisering B.V. in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Van Dulst Automatisering B.V. uitgevoerde werk te vergoeden. De vergoeding is te allen tijde minimaal 30% van het overeengekomen offertebedrag.

4.8. Van Dulst Automatisering B.V. behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.9. Wanneer een afspraak is gemaakt voor het uitleveren van de goederen en/of diensten dient er een tekengemachtigde op locatie aanwezig te zijn om de werkbon en/of afleverbon te ondertekenen. Mocht die persoon gehinderd zijn dan is het risico voor de klant zelf. En kan er geen beroep op wijzigingen van de werkzaamheden achteraf gedaan worden en zal er door de klant een nieuwe opdracht aangevraagd moeten worden.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR VAN DULST AUTOMATISERING B.V.

5.1. Van Dulst Automatisering B.V. garandeert dat de hem verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Van Dulst Automatisering B.V. spant zich in om de gegevens die Van Dulst Automatisering B.V. voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Van Dulst Automatisering B.V. met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Van Dulst Automatisering B.V. is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van Van Dulst Automatisering B.V. en/of overige promotionele uitingen van Van Dulst Automatisering B.V..
5.5. Van Dulst Automatisering B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Van Dulst Automatisering B.V. tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Van Dulst Automatisering B.V. te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Van Dulst Automatisering B.V. onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Van Dulst Automatisering B.V. om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Dulst Automatisering B.V. zijn verstrekt, heeft Van Dulst Automatisering B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Van Dulst Automatisering B.V. steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Van Dulst Automatisering B.V. geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Van Dulst Automatisering B.V. binnen 7 dagen na levering van de dienst doch binnen 60 dagen na volledige afronding van de opdracht of het traject. De klant vrijwaart Van Dulst Automatisering B.V. één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Van Dulst Automatisering B.V. nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Van Dulst Automatisering B.V. niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Van Dulst Automatisering B.V. is niet gehouden tot het maken van back-ups van de door de klant aangeleverde informatie. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de klant om back-ups te maken van de opgeslagen informatie waar Van Dulst Automatisering B.V. toegang toe heeft. Van Dulst Automatisering B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de teloorgang van informatie.

6.7. Wanneer Van Dulst Automatisering B.V. inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Van Dulst Automatisering B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Van Dulst Automatisering B.V. tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst en/of producten binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Van Dulst Automatisering B.V. mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.

6.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Van Dulst Automatisering B.V..

6.12. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

6.14. Van Dulst Automatisering B.V. kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Van Dulst Automatisering B.V. te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met de klant vastgesteld. De door Van Dulst Automatisering B.V. opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Van Dulst Automatisering B.V. mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.3. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Van Dulst Automatisering B.V. beschikbaar stelt en daardoor de uitvoering van de opdracht vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

7.4. Aan de leveringsplicht van Van Dulst Automatisering B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Van Dulst Automatisering B.V. geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.5. Wanneer de uitvoering van de overeengekomen diensten door Van Dulst Automatisering B.V. onverhoopt vertraging oplevert, zal Van Dulst Automatisering B.V. dit zo spoedig mogelijk en per e-mail aan de klant mededelen.

7.6. Indien de klant Van Dulst Automatisering B.V. op de hoogte brengt van het eventuele uitstellen van de uitvoering van de opdracht die door Van Dulst Automatisering B.V. is aangenomen, zal Van Dulst Automatisering B.V. de klant factureren voor de reeds gemaakte kosten betreffende honorarium en de kosten in verband met inkoop van leveranciers. De klant is verplicht deze kosten aan Van Dulst Automatisering B.V. te vergoeden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Van Dulst Automatisering B.V. aan bedrijven verzonden (voorschot-)facturen dienen binnen 30 dagen betaald te worden. Van Dulst Automatisering B.V. behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot betaling van de voorschotnota is ontvangen. Indien de klant een particulier betreft, dient de factuur te allen tijde 14 dagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn voldaan.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Van Dulst Automatisering B.V. besluiten zijn werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien niet-tijdige betaling regelmatig voorkomt, heeft Van Dulst Automatisering B.V. het recht de overeenkomst per direct te beëindigen zonder dat de klant vervolgens recht heeft op enigerlei schadevergoeding.

8.6. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particuliere de klant en gelden de wettelijke incassokosten) bedragen en daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Van Dulst Automatisering B.V. voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Van Dulst Automatisering B.V. elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Van Dulst Automatisering B.V. zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Van Dulst Automatisering B.V. verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Van Dulst Automatisering B.V. kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Van Dulst Automatisering B.V. een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Alle door Van Dulst Automatisering B.V. geleverde producten blijven eigendom van Van Dulst Automatisering B.V. totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Van Dulst Automatisering B.V. zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, strategieën, tekeningen, plattegronden alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Van Dulst Automatisering B.V. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Van Dulst Automatisering B.V. geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Van Dulst Automatisering B.V., waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, video’s, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Van Dulst Automatisering B.V. of zijn met toestemming van de rechthebbende eigenaar op de website geplaatst en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Van Dulst Automatisering B.V..

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Van Dulst Automatisering B.V. ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Van Dulst Automatisering B.V..

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Van Dulst Automatisering B.V. geleverde producten blijven eigendom van de klant.

9.6. Van Dulst Automatisering B.V. is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Van Dulst Automatisering B.V. plaatst. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Van Dulst Automatisering B.V. vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Van Dulst Automatisering B.V. recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door zijn gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Van Dulst Automatisering B.V. en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Van Dulst Automatisering B.V. kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Tevens is Van Dulst Automatisering B.V. nooit aansprakelijk voor claims die worden gedaan die verband houden met installaties en/of garanties van derden of andere leveranciers. Klachten in verband met garanties dienen bij de fabrikant gemeld te worden.

10.2. Indien Van Dulst Automatisering B.V. onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal één maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €5.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Van Dulst Automatisering B.V. uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Van Dulst Automatisering B.V. dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan;

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Dulst Automatisering B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Van Dulst Automatisering B.V. toegerekend kunnen worden; • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Van Dulst Automatisering B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Van Dulst Automatisering B.V. geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Van Dulst Automatisering B.V..

10.5. Van Dulst Automatisering B.V. is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Van Dulst Automatisering B.V. is nimmer aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade wanneer Van Dulst Automatisering B.V. niet in staat is voor het uitleveren van de levering en/of de diensten.

10.7. Van Dulst Automatisering B.V. is niet aansprakelijk voor daden en handelingen, inclusief vertragingen, die door ingehuurde derden en leveranciers zijn veroorzaakt.

10.8. De klant vrijwaart Van Dulst Automatisering B.V. voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Van Dulst Automatisering B.V..

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Van Dulst Automatisering B.V. is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Van Dulst Automatisering B.V. is bij zijn activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Van Dulst Automatisering B.V. weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Van Dulst Automatisering B.V. kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Van Dulst Automatisering B.V. een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Van Dulst Automatisering B.V. onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Van Dulst Automatisering B.V. of van Van Dulst Automatisering B.V. zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, terrorisme, bedrijfsstoringen bij Van Dulst Automatisering B.V., wanprestatie door leveranciers van Van Dulst Automatisering B.V. waardoor Van Dulst Automatisering B.V. zijn verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Van Dulst Automatisering B.V. of diens leveranciers.

11.4. Naast het bepaalde in lid 11.3 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.5. Bij overmacht heeft Van Dulst Automatisering B.V. ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Van Dulst Automatisering B.V. in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST, BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Van Dulst Automatisering B.V., komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Van Dulst Automatisering B.V. de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Van Dulst Automatisering B.V. voortvloeiende verplichting;

 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Van Dulst Automatisering B.V.;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5. Van Dulst Automatisering B.V. zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Van Dulst Automatisering B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7. In geval van annulering is de klant tevens verplicht aanbetalingen van derden en leveranciers aan Van Dulst Automatisering B.V. te voldoen.

12.8 Van Dulst Automatisering B.V. behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Van Dulst Automatisering B.V. overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Van Dulst Automatisering B.V. zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Van Dulst Automatisering B.V. in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Van Dulst Automatisering B.V. worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Van Dulst Automatisering B.V. aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Van Dulst Automatisering B.V..

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Van Dulst Automatisering B.V. te leveren diensten voor rekening komt van Van Dulst Automatisering B.V., heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN ONDERHOUDSABONNEMENT VAN DULST AUTOMATISERING B.V.

14.1 Van Dulst Automatisering B.V. biedt verschillende onderhoudsabonnementen voor een vast bedrag per computer per maand aan. De klant kan een abonnement aanvragen en afsluiten via de e-mail.

14.2. Van Dulst Automatisering B.V. houdt een urenregistratie bij. De klant kan Van Dulst Automatisering B.V. te allen tijde verzoeken om de urenregistratie aan de klant te overleggen.

14.3. Het jaarabonnement heeft een minimale looptijd van 12 maanden, tenzij anders aangegeven, en kan niet tussentijds worden opgezegd. Na de minimale looptijd kan er tegen elk einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.

14.4. Het abonnement wordt automatisch verlengd met de periode waarover het abonnement in eerste instantie is afgesloten, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.

14.5. Niet gebruikte uren kunnen niet worden meegenomen naar de volgende maand.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Van Dulst Automatisering B.V. en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Van Dulst Automatisering B.V. alleen bindend indien en voor zover deze door Van Dulst Automatisering B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Van Dulst Automatisering B.V. op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derde worden overgedragen indien Van Dulst Automatisering B.V. hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van Dulst Automatisering B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en Van Dulst Automatisering B.V. zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Van Dulst Automatisering B.V. en de klant, tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

Versie: 2.1